Metsänhoidon suunnittelun tulee lähteä metsänomistajana tavoitteista. Esimerkiksi Metsään.fi-palvelussa on mahdollista tuoda esille metsänhoidon tavoitteet kuuden erilaisen painotuksen avulla. Kun metsänomistaja on vastannut tavoitekyselyyn palvelussa, näkyvät tulokset meille metsäammattilaisille metsänomistajan metsätilan tiedoissa prosentteina ja ympyrädiagrammina.

Metsään.fi-palvelussa on kuusi erilaista tavoitetta. Seuraavaksi lyhyt esittely tavoitteista.

Puuntuotanto
Tämä on se perinteisin metsänomistajan tavoite, mitä metsänhoidolla tavoitellaan. Metsänomistaja kasvattaa metsätilallaan puuta ja hänen tavoitteena on puut myydä teollisuuden käyttöön. Tämä on tällä hetkellä varmin keino saada tuloja metsätilasta.

Luonnon monimuotoisuus
Tällä tavoitteella metsänomistaja voi kertoa metsäammattilaisille, että haluaa huomioida luonnon monimuotoisuutta metsänhoitotoimenpiteissä lakien ja sertifikaattien velvoittamia toimenpiteitä enemmän. Tätä tavoitetta voidaan toiteuttaa esimerkiksi hakkuiden yhteydessä siten, että jätetään enemmän säästöpuita ja katkotaan elossa olevista puista hakkuun yhteydessä lahopuuta.

Luonnontuotteiden keruu
Metsätila voi olla metsänomistajalle tärkeä kohde luonnontuotteiden keruussa. Yleisimmin kerättyjä luonnontuotteita ovat marjat ja sienet. Niiden hyvät kasvupaikat voidaan huomioidan metsänhoitotoimenpiteitä suunnitellessa. Esimerkiksi hyvää mustikkapaikaa ei kannata avohakata vaan sille alueella voidaan suunnitella muiten toimenpiteitä. Luonnontuotteiden keruussa metsänhakkuu ei kuitenkaan aina ole huonosta vaan meillä on Suomessa monia lajeja, jotka hyötyvät avohakkuualoista, esimerkiksi vadelma ja korvasieni.

Metsästys
Metsästys voidaan huomioida metsänhoitoa suunnitellessa. Hoitotoimenpiteiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon riistanhoito ja tehdä hoitotoimenpiteet niin, että se tukee riistanhoitoa. Metsästystä ja riistanhoitoa painottavassa metsänhoidossa on tärkeää tietää, mitä lajeja halutaan tukea ja lisätä metsätilalle. Erilaisilla lajeilla on erilaisia vaatimuksia elinympäristölleen ja suunnittelussa painotus tehdään pääriistan mukaan.

Maisema
Maisemallisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi mökin ympäristön tai järven toiselta puolelta näkyvän maiseman puustoisena pitäminen. Metsänhoitotoimenpiteillä voidaan vaikuttaa niin lähi- kuin kaukomaisemaan. Maisemallisia tavoitteita voivat olla myös näkyvyyden lisääminen johonkin haluttuun kohteeseen kuten järvelle.

Ulkoilu ja virkistys
Metsänomistajalle metsätila voi olla tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue. Tästä on myös hyvä kertoa tavoitteissa, jotta metsänhoitoa voidaan suunnitella niin, etteivät metsänomistajalle tärkeät ulkoilu- ja virkistysarvot vähene huomattavasti. 

Nämä kuusi tavoitetta antavat käsityksen mihin asioihin metsänomistaja haluaa metsätilansa käyttöä painottaa ja se on esimerkiksi hyvä lähtökohta metsäsuunnitelman tekoon sekä siihen liittyviin keskusteluihin. Yksikään näistä tavoitteista ei suoriltaan sulje toista pois vaan metsänhoito voi olla myös monitavoitteista ja tavoitteet voivat tukea toisiaan. Autamme mielemmälle ATCoWorkissa tavoitteiden asettelussa, koska ne ovat lähtökohtana onnistuneelle yhteistyölle.