Taimikon perustamisen jälkeen taimikkoa ei saa unohtaa talousmetsässä kasvamaan seuraavaksi pariksikymmeneksi vuodeksi itsekseen. Tällöin taimikon perustamiseen käytetyt rahat menevät hukkaan ja metsiköstä hakkuissa saatava tuotto heikkenee. Oikea-aikaisella taimikon hoitamisella valikoituu kasvamaan taloudellisesti järkevät puut, puiden laatu paranee ja puut järeytyvät nopeammin kuin hoitamattomassa taimikossa. Jo päätehakkuuta tehdessä tulisi ottaa huomioon, että seuraavan parikymmentä vuotta metsän hoito maksaa ja seuraava tulo siitä saadaan vasta mahdollisesti ensiharvennuksessa tai huonommassa tapauksessa ensimmäisessä varsinaisessa harvennuksessa.

Taimikon hoitamiseen on yksityisen metsänomistajan mahdollista saada rahoitusta valtiolta siinä tapauksessa, että metsänhoito- ja metsänparannustyöt ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Rahoituksesta on olemassa oma laki, Kestävän metsätalouden rahoituslaki, ja sen määrittelemiä tukia kutsutaan Kemera-tuiksi. Kemera-tukea haetaan ennen tehtäviä toimenpiteitä Metsäkeskukselta ja tehtyjen toimenpiteiden jälkeen samalle taholle tehdään toteuttamisilmoitus.

Taimikoa voidaan hoitaa erilaisilla toimenpiteillä. Taimikon varhaisperkaus tehdään taimikon varhaishoitona taimikon ollessa pituudeltaan noin metristä. Taimikkoharvennus toteutetaan taimikon ollessa varttunutta taimikkoa, jolloin puiden keskipituus on yli 1,3 metriä.

Taimikon varhaisperkauksessa poistetaan kasvatettavien puulajien kanssa kilpailevaa puustoa ja vesakkoa. Yleensä varhaisperkaus tehdään havupuutaimikoihin ja siinä poistetaan kasvua haittaavaa lehtipuustoa sekä huonolaatuisia havupuita. Poistamalla kilpailevaa puustoa taimien kasvu kärsii vähemmän varjostuksesta ja juuristokilpailusta. Varhaisperkauksessa pyritään välttämään tarpeetonta puiden poistamista, jotta taimikko pysyy monimuotoisena ja poistamisessa keskitytäänkin kasvatettavien puulajien taimien kasvua häiritsevien puiden poistamiseen. Varhaisperkaus tehdään vain kohteisiin, jossa on kilpaileva puusto haittaa kasvatettavia taimia.

Paras hyöty varhaisperkauksesta saadaan kun se tehdään oikeaan aikaan. Varhaisperkaus tulisi tehdä ennen kuin muu puusto varjostaa kasvatettavia puulajeja. Kun taimikko ei ole ehtinyt jäämään muun puuston varjoon, niin taimikon kasvu ei ole ehtinyt hidastua ja taimet pystyvät hyötymään vapautuneesta tilasta tehokkaasti. Tällä on vaikutusta tulevaisuuden puunmyyntituloihin. Tällöin myös poistettavan puuston läpimitta on alhainen ja työ on helpompaa sekä edullisempaa tehdä.

Taimikon varhaisperkaukseen voi hakea Kemera-tukea. Tukea myönnetään kohteille, jossa yksittäisen kuvion koko on vähitään 0,5 hehtaaria ja tukea haetaan samalla kertaa vähintään yhdelle hehtaarille. Tässä hehtaarissa voi kuitenkin olla eri omistajien eri puolilla maata sijaitsevia kuvioita. Kemera-tukea myönnetään kohteille, joissa taimikon keskipituus on työn jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä, poistuma on vähintään 3000 runkoa hehtaarilla tai pohjoisessa vähintään 2000 runkoa hehtaarilla ja työn jälkeinen tiheys on enintään 5000 runkoa hehtaarilla. Tuen saannin jälkeen hoito- ja kunnossapitovelvoite on 7 vuotta. Tukea ei voi saada sellaisille kohteille, joissa metsänuudistusta tai nuoren metsän hoitoa on tuettu Kemera-tuella viimeisen 10 vuoden sisällä. Tuen määrä on taimikon varhaisperkauksessa 160 euroa hehtaarilta.

Muutama vuosi sitten varhaisperattu kuusen taimikko. Uutta lehtipuuta lähtenyt kasvamaan taimien väliin ja tässä kohteessa tulee tehdä vielä taimikkoharvennus ennen ensiharvennusta.

Varttuneille taimikoille tehdään tarvittaessa taimikkoharvennus. Taimikkoharvennuksessa poistetaan ensisijaisesti vialliset ja huonolaatuiset puut. Lisäksi kasvatettavia puita poistetaan harventamalla, jotta tiheys ja tilajärjestys saadaan sopivaksi jatkotoimien eli harvennusten kannalta. Taimikkoharvennus lisää puiden kasvutilaa, joka lisää puiden paksuuskasvua, puiden elinvoimaisuutta ja auttaa puita kestämään paremmin tuhoja. Taimikkoharvennus ei lisää metsikön puuntuotosta, mutta parantaa puuston laatua ja sen avulla saadaan ensiharvennuksessa järeämpää ja arvokkaampaa puuta. Taimikkoharvennuksen ajoittaminen riippuu kasvatettavasta pääpuulajista ja maantieteellisesti sijainnista.

Taimikkoharvennuksen tavoitteena on saada puustosta parempi laatuisempaa, jolloin hakkuissa saatava puutavara on arvokkaampaa. Taimikkoharvennuksella on vaikutusta ensiharvennuksen lisäksi myös myöhempiin harvennuksiin, koska taimikon hoitaminen lisää puuston järeytymistä ja siten metsikössä on myös myöhemmin arvokkaampaa puuta. Myös päätehakkuun ajankohta aikaistuu, koska puusto on järeytymisen takia aikaisemmin sopivan kokoista päätehakkuuseen.

Taimikkoharvennukseen on mahdollista saada Kemera-rahoitusta. Nuoren metsän hoidon tukea myönnetään kohteille, joissa yksittäisen kuvion koko on vähintään 0,5 hehtaaria ja tukea haetaan samalla kertaa vähintään kahdelle hehtaarille. Tässä kahdessa hehtaarissa voi kuitenkin olla eri omistajien eri puolilla maata sijaitsevia kuvioita. Kemera-rahoitusta myönnetään kohteille, joissa taimikon kasvatuskelpoisten puiden keskipituus on työn jälkeen yli kolme metriä, puiden rinnankorkeusläpimitta on keksimäärin ennen työn aloittamista ja työn jälkeen enintään 16 senttimetriä, poistettujen runkojen läpimitta on vähintään 2 senttimetriä ja tällaisia puita poistetaan vähintään 1500 runkoa hehtaarilta tai pohjoisessa 1000 runkoa hehtaarilla ja poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevasta puuston keskipituudesta. Tuen saannin jälkeen hoito- ja kunnossapitovelvoite on 10 vuotta. Tukea ei voi saada sellaisille kohteille, joissa metsänuudistusta tai nuoren metsän hoitoa on tuettu Kemera-rahoituksella viimeisen 10 vuoden sisällä. Tuen määrä on nuoren metsän hoidossa 230 euroa hehtaarilta.

Sijoittamalla rahaa taimikon hoitamiseen varmistaa tulevaisuudessa paremman tuoton metsiköstä. Oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla tehdyt toimenpiteet taimikossa antavat taimille hyvän alkukehityksen ja sitä kautta puuston kasvu sekä järeytyminen ovat parempia kuin hoitamattomassa taimikossa. Hoitamalla taimikkoa ensiharvennus on helpompi tehdä ja siinä kerättävä puusto on järeämpää ja parempi laatuisempaa. Taimikon hoitamisella on myös vaikutusta ensiharvennuksen korjuukustannuksiin ja hoitamattoman metsikön ensiharvennus on kallimpaa kuin hoidetun metsikön. Taimikkoon sijoitettu raha tulee takaisin tulevissa hakkuissa.

Männyn taimikko, johon tulee tehdä parin vuoden sisään taimikkoharvennus.

Lähteet:
https://www.metsakeskus.fi/kemera-tuet
Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja